Projekti

Omogućavanje prava potrošača na informaciju o prisustvu opasnih hemikalija u srbiji

Opšti cilj projekta je pokretanje i promovisanje  supstitucije (zamene) supstanci koje izazivaju zabrinutost – SVHC u proizvodima bezbednijim alternativama povećanjem tražnje za proizvodima bez SVHC na tržištu i podrška industriji za identifikaciju supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u svojim proizvodima. Projekat je financiran od strane Federalnog ministarstva zaštite životne sredine, i nuklearne sigurnosti Republike Nemačke (BMU) i Federalne agencije za zaštitu životne sredine Republike Nemačke (UBA). Projektni parner: Baltički forum za životnu sredinu – Nemačka (BEF). Ovim projektom se Srbija uvodi u red partnerskih zemalja projekta LIFE AskREACH, kao eksterni partner. Ciljevi ovog projekta su isti kao i ciljevi LIFE...

Podizanje svesti o hemikalijama u dečijim igračkama i proizvodima za negu dece i njihovom uticaju na zdravlje

Ovim projektom će se proširiti svest o pravu na informaciju o prisustvu hemikalija u dečijim igračkama i proizvodima za negu dece, uključujući i uticaj na zdravlje i životnu sredinu proizvodnje, uvoza, potrošnje i odlaganja ovih proizvoda. U okviru projekta će biti analizirane etikete proizvoda, a sami proizvodi će biti laboratorijski testirani na sadržaj ftalata , biće analiziran strateški i zakonodavni okvir na međunarodnom (SAICM), EU i nacionalnom nivou. Laboratorijsko ispitivanje na sadržaj ftalata u igračkama će doprineti praćenju primene propisa u Srbiji koji se odnosi na hemikalije i predmete opšte upotrebe , i u zavisnosti od rezultata testiranja biće pokrenut proces...

Unapređenje demokratske kulture, vladavine prava i slobode medija

Ovim projektom će se ojačati sposobnost organizacije ALHem da komunicira sa građanima i javnim organima vlastima, a samim tim i efikasnost i uticaj u pogledu preduzimanja inicijativa kako bi se ostvarile demokratske promene u prioritetnim oblastima.  Unapređene komunikacijske veštine i digitalni alati će omogućiti ALHemu da angažuje građane kako bi efikasno ostvario svoje ciljeve. Projekat se sprovodi u saradnji sa organizacijom CRTA (Center for Research, Transaparency and Accountability) Donator: Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

ALHem otpočeo projekat „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“

ALHem je u avgustu otpočeo implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“.

Cilj projekta je dalja izgradnja kapaciteta i jačanje saradnje između državnih organa (posebno ministarstava nadležnih za upravljanje hemikalijama, zdravlje i zaštitu potrošača), organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana radi poboljšanja kvaliteta proizvoda i unapređenja njihove hemijske bezbednosti.

Odgovor Srbije na globalni sporazum o živi- novi projekat ALHem-a

U okviru IPEN -IMEAP projekat „Odgovor Srbije na globalni sporazum o živi“ urađena je publikacija u kojoj se mogu pronaći informacije o sadržaju međunarodne konvencije o živi- Minamata konvencije kao i razlozima za međunarodno regulisanje žive.

U okviru projekta održan je i seminar 24. februara na kojem su se zainteresovane strane po prvi put upoznale sa sadržajem ove konvencije i diskutovati o prioritetima za njenu implementaciju.

Počeo projekat Srbija supstituiše

Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem – nevladina organizacija čiji je cilj promovisanje održivog razvoja, a pre svega bezbednog upravljanja hemikalijama, je dobila finansiranje iz Fonda Norveške ambasade za Projekat «Srbija supstituiše».

Projekat ima za cilj da srpskoj industriji učini dostupnim i primenljivim instrumente koji postoje u EU - baze podataka o najopsnijim supstancama koje su već pod regulatornim režimom, ili koje će ”potpasti” pod regulatorni režim, kao i baze o dostupnim alternativama, odnosno tehnologijama substitucije..