Ko je ALHem?

Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem je nevladina organizacija, sa sedištem u Beogradu, čiji je cilj promovisanje održivog razvoja, pre svega bezbednog upravljanja hemikalijama.Udruženje su osnovali stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama. u aprilu 2013. godine. Prvu finansijku pomoć za svoje aktivnosti, ALHem je dobio krajem novembra iste godine od Fonda Ambasade Kraljevine Norveške.

Glavni zadatak ALHem-a je da pruži znanja industriji i onima koji distibuiraju hemikalije ili proizvode koji ih sadrže, a odgovorni su za bezbedno upravljanje hemikalijama. ALHem će takođe, na bazi proverenih naučnih informacija i najnovijih tehničkih saznanja uticati na državne organe da usvajaju i sprovode politke koje će rezultirati time da naša deca žive i borave u sredinama koje nisu toksične, odnosno opasne po njihovo zdravlje. ALHem želi da i svakom pojedincu pruži informacije o opasnim hemikalijama i načinima kako rizik od njih može da se eliminiše ili umanji.

Nevladina organizacija koja nastoji da usvajanjem znanja o opasnim hemikalijama na svim nivoima, smanji njihov rizik

S obzirom na dugogodišnje iskustvo naših članova mi želimo da ujedinimo znanja i snage donosioca odluka, naučnika i predstavnika industrije kakobi politika bezbednog upravljanja hemikalijama imala vidljive rezultate u poboljšanju kvaliteta ibezbednosti našeg okruženja. ALHem prenosi iskustva evropskih i međunarodnih nevladinih organizacija u borbi za bezbedno upravljanje hemikalijama, odnosno borbi za zaštitu života i zdravlja. ALHem će pratiti principe i strategiju globalne politike u ovoj oblasti, odnosno Strateški pristup međunarodnog upravljanja hemikalijama – SAICM. ALHem je članica IPEN Međunarodne mreže za eliminaciju POPs najznačajnije međunarodne mreže koja deluje sa ciljem “netoksične budućnosti” kao članica i Evropskog biroa za hemikalije. Evropski biro za životnu sredinu (European Environmental Bureau -EEB) je nezavisna, neprofitna, međunarodna krovna asocijacija sa sedištem u Briselu, sastavljena od organizacija civilnog društva iz evropskih zemalja koje se bave zaštitom i očuvanjem životne sredine.

Predsedniica udruženja ALHem je Vesna Popović.

Sedište ALHem-a: Ivice Devčića 20. 11030 Beograd

Poslovne prostorije ALHem-a: Hektorovićeva 1a (lokal 11.) 11050 Beograd

email: office@alhem.rs

Tel: 011 4081096

Linkovi

KVIZ „Da li čitate etikete hemijskih proizvoda?“

Zahtev za dostavljanje informacija o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodu

SIN lista – Lista hemikalija koje predstavljaju zabrinutost i za koje je potrebna prioritetna akcija

SUBSUPORT Portal – Portal za podrsku industriji u postupku zamene hemikalija koje predstavljaju zabrinutost bezbednijim alternativama